สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้

    1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
    2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทร 02-141-3860 - 61  โทรสาร. 02-143-9563-4

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ภายในวันและเวลาราชการ

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบข้อเขียน
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำ ตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
5. คำถาม :  เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

6. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ สามารถชำระเงินได้ 3 วิธี คือ
(๑) การชำระเงินทางเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
     ให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงิน (ตามข้อ 3.1 (3)) ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2560 ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย
(๒) การชำระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB Online (Page-2-Page)
     ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2560 และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้การชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันรับสมัครสอบ วันสุดท้าย จะต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบภายในเวลา 22.00 น.
(๓) การชำระเงินผ่านตู้ ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
     ให้ผู้สมัครคลิกชำระเงินผ่าน ATM พิมพ์คู่มือการชำระเงินผ่าน ATM แล้วนำไปทำรายการชำระเงินได้ที่ตู้ ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2560 และให้เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ การชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันรับสมัครสอบวันสุดท้าย จะต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบภายในเวลา 22.00 น.

7. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ผู้สมัครสอบจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท 
ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน จำนวน 200 บาท
 ค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. คำถาม :  สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร 
คำตอบ : หลังจากได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน ให้ผู้สมัครเข้าไปที่ เว็บไซต์ https://nhrc.job.thai.com ที่ปุ่มพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
9. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และที่เว็บไซต์ http://www.nhrc.or.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขัน" หรือ https://nhrc.job.thai.com ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ จะประกาศให้ทราบตามสถานที่และเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ศูนย์ราชการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานค โทร 02-141-3860 - 61  โทรสาร. 02-143-9563-4
11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.