ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินฯ ครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินฯ ครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (การประเมินฯ ครั้งที่ 2)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ (การสอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ (การสอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ ครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ (การสอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ (การสอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ ครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (การสอบข้อเขียน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (การสอบข้อเขียน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 1.นักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 2.นักวิชาการสิทธิมนุษยชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 3.นิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 4.นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป