สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ศูนย์ราชการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารบี ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โทร 02-141-3856 และ 
02-141-3858
ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564 ภายในวันและเวลาราชการ
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบข้อเขียน
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำ ตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
5. คำถาม :  เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม - 7 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
6. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
สามารถชำระเงิน 3 ช่องทาง

1 ทางเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม - 8 เมษายน 2564  ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย 

2 การชำระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB netbank

ได้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม - 8 เมษายน 2564 และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ การชำระเงินคำธรรมเนียมสมัครสอบในวันที่ 4 มีนาคม 2564  ซึ่งเป็นวันรับชำระค่าธรรมเนียมวันสุดท้าย จะต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบภายในเวลา 22.00 น.
3 การชำระเงินผ่านตู้ ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ให้ผู้สมัครคลิกชำระเงินผ่าน ATM พิมพ์คู่มือการชำระเงินผ่าน ATM แล้วนำไป ทำรายการชำระเงินได้ที่ตู้ ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทยได้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม - 8 เมษายน 2564 และให้เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ การชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันรับชำระค่าธรรมเนียมวันสุดท้าย
จะต้องชำระค่ธรรมเนียมสมัครสอบภายในเวลา 22.00 น.

7. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ผู้สมัครสอบจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 380 บาท 
ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน จำนวน 350 บาท
 ค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. คำถาม :  สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร 
คำตอบ : พิมพ์ใบสมัครได้หลังจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน
9. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://nhrc.thaijobjob.com/
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ศูนย์ราชการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานค โทร 02-141-3856 และ 02-141-3858
11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 
 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.